brandpunt+

reactie

Reacties naar aanleiding van onze uitzending over kinderopvang

Redactie Reporter

Dit zijn een aantal reacties naar aanleiding van de uitzending.

Naar aanleiding van onze uitzending zal Minister Asscher de volgende maatregelen nemen:

Over sneller ingrijpen bij misstanden kinderdagverblijven:
- SZW zal met GGD in gesprek gaan over maatregelen die kunnen helpen om sneller een dossier op te bouwen en bewijsmateriaal te verzamelen. Wettelijk vastleggen aan welke eisen de administratie over personeel en kinderen moet voldoen is een optie. Daarmee zouden gemeenten sneller de bewijslast rond kunnen krijgen.

Over een landelijk register voor niet functionerende eigenaren van kinderdagverblijven:
Het delen van die informatie kan echter nog beter. De toezichthouder (GGD) en de gemeenten moeten zoveel mogelijk van elkaars kennis gebruik kunnen maken, zodat ondernemers die eerder in de fout gingen goed in de gaten kunnen worden gehouden.
- Daar zijn al (ICT)systemen voor. Op basis van de signalen uit de sector die in Reporter aan het woord komen zal SZW overleggen met GGD en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of en zo ja op welke manier het delen van informatie verder verbeterd kan worden.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volgens deskundigen moeten gemeenten sneller in kunnen grijpen als er iets mis is bij een kinderopvangorganisatie. Is de minister daar voorstander van? Oftewel: duidelijke pedagogische eisen en sancties waar iedere gemeente mee werkt. Een beleid dat streng is voor diegene die er een potje van maken en ruimte geven aan de instellingen die mooi werk leveren.

  • Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de zorg van hun kinderen aan een vertrouwde en professionele instelling overdragen. Nederland telt gelukkig vele kinderopvanginstellingen waar alles goed is geregeld.
  • Voor alle Nederlandse kinderdagverblijven gelden al landelijke pedagogische eisen. Die zijn dus overal hetzelfde. Daarnaast omschrijft de Wet kinderopvang welke instrumenten gemeenten hebben om hand te haven.
  • Als bestuurders van een kinderopvanginstelling zich bewust niet aan de normen houden moet snel ingegrepen worden. Dat kan de gemeenten doen via een inspectie van de GGD of er kan aangifte worden gedaan.
  • Het besluit tot handhaving en met welk instrument is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij kunnen hierbij rekening houden met de lokale omstandigheden en daarmee maatwerk bieden.
  • Wel zal SZW met GGD in gesprek gaan over maatregelen die kunnen helpen om sneller een dossier op te bouwen en bewijsmateriaal te verzamelen. Wettelijk vastleggen aan welke eisen de administratie over personeel en kinderen moet voldoen is een optie. Daarmee zouden gemeenten sneller de bewijslast rond kunnen krijgen.

Kinderdagverblijven die in de ene gemeenten worden gesloten kunnen te makkelijk in een andere gemeenten weer aan de slag. Is de minister voornemens om de wet zodanig aan te passen dat houders van een kinderdagverblijf strafrechtelijk kunnen worden vervolgd en/of een landelijk register op te zetten?

  • Je kunt niet zomaar een kinderdagverblijf starten. Je moet zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De toezichthouder (GGD) komt voor die inschrijving altijd langs om te zien of aan alle kwaliteitseisen is voldaan. Binnen drie maanden na eventuele opening van het kinderdagverblijf komt de toezichthouder nog een keer langs of in de praktijk ook aan de eisen wordt voldaan.
  • De meeste ondernemers houden zich gelukkig aan de regels. Overtredingen die zo stevig van aard zijn dat er gesloten moet worden, zijn de uitzondering. In die gevallen moeten gemeenten snel kunnen handelen en kunnen sluiten als blijkt dat het nodig is. Daar zijn voldoende juridische mogelijkheden voor en per 1 januari worden alle definitieve handhavingsbesluiten openbaar gemaakt. Dat maakt het voor ondernemers moeilijker om elders opnieuw te beginnen. 
  • Het delen van die informatie kan echter nog beter. De toezichthouder (GGD) en de gemeenten moeten zoveel mogelijk van elkaars kennis gebruik kunnen maken, zodat ondernemers die eerder in de fout gingen goed in de gaten kunnen worden gehouden.
  • Daar zijn al (ICT)systemen voor. Op basis van de signalen uit de sector die in Reporter aan het woord komen zal SZW overleggen met GGD en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of en zo ja op welke manier het delen van informatie verder verbeterd kan worden.

Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)
Over handhaving:
Wat vinden jullie van het voorstel om sneller in te grijpen bij een kinderdagverblijf, dus te sluiten, in die gevallen waarin de pedagogische kwaliteit en de veiligheid van de kinderen niet gewaarborgd is? (nu blijkt dat lastig omdat het dossier voor sluiting aan allerlei regels van de handhavingswet moet voldoen terwijl betrokkenen vinden dat juist pedagogische kwaliteit en veiligheid de boventoon moet voeren i.p.v. dossiervoering).

Zijn er zaken op het gebied van toezicht en handhaving die jullie anders zouden willen zien?
Natuurlijk moet er zo snel mogelijk ingegrepen worden als binnen de kinderopvang de pedagogische kwaliteit en/of veiligheid niet geborgd is. En natuurlijk is het ook van belang dat kinderopvangorganisaties niet zomaar worden gesloten zonder bewijs. Opvang van slechte kwaliteit is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het is dus ons aller zorg  dat daadwerkelijk ingegrepen wordt als er gerede twijfels zijn aan de kwaliteit van de opvang. Wat echter nog veel belangrijker is, is dat voorkomen wordt dát ingrijpen nodig is. Regelgeving zou vooral gericht moeten zijn op (het bevorderen van) continue kwaliteit en niet uitsluitend op protocollen en het afwerken van een jaarlijkse cyclus. Dit is namelijk altijd achteraf. Maar wet- en regelgeving – zonder het dicht te regelen – zou juist gericht moeten zijn op de kwaliteitseisen vooraf, goede opleiding, eisen aan bestuurders, etcetera.

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) zegt dat de kwaliteit voor de gehéle branche kinderopvang omhoog kan én moet. Ons systeem van kinderopvang is nu zo ingericht dat marktwerking en concurrentie moeten zorgen voor de laagste prijs. Concurrentie brengt echter het risico met zich mee dat kinderopvangorganisaties, om de kosten te drukken, keuzes maken die zij vanuit pedagogisch oogpunt niet wenselijk achten. Elke kinderopvangorganisatie zal betogen dat pedagogische kwaliteit en veiligheid bovenaan staan. Om de kwaliteit echt centraal te kunnen stellen, moet je naar de fundamenten onder de kinderopvang durven kijken.

De voorbeelden die nu in Reporter aan bod komen zijn natuurlijk de uitwassen en zijn niet representatief voor de branche, in welk stelsel dan ook. In elk stelsel (en ook in elke branche) kunnen er organisaties zijn die handelen in strijd met de wet. In die gevallen moeten bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen worden genomen. Maar los daarvan is het goed om stil te staan bij hoe je zoveel mogelijk kunt voorkomen dat zulk handelen profijtelijk is.

Een van de zaken waar wij voor pleiten is dat opbrengsten gebruikt worden voor continue kwaliteitsverbetering van kinderopvang, permanente educatie van medewerkers en goed werkgeverschap. Om misstanden te voorkomen is het óók ontzettend belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de kinderopvang en in de opleiding van medewerkers.

Over de houder:
Wat vinden jullie ervan dat een niet functionerende houder, waarvan het kinderdagverblijf door handhaving wordt gesloten, elders weer opnieuw kan beginnen?
Wat vinden jullie van het plan om deze houders strafrechtelijk te vervolgen, zodat zij voor de kinderopvang geen Verklaring Omtrent Gedrag meer krijgen?


Een niet functionerende houder zou nooit de mogelijkheid moeten kunnen hebben elders weer opnieuw te beginnen. De BMK is van mening dat er toegewerkt moet worden naar toetredingsregels voor nieuwe aanbieders van kinderopvang. Dat betekent dat aan een nieuwe toetreder de eis kan worden gesteld een plan te maken dat op kwaliteit wordt getoetst door de toezichthouder. En dat ook eisen gesteld worden aan de houder én de governance- en financiële structuur wordt getoetst.
Wat wij vinden van strafrechtelijk vervolgen: uiteraard moet dit gebeuren, maar is wederom achteraf en dan is het kwaad al geschied. Wij pleiten voor nieuwe wet- en regelgeving voor de sector als geheel, die gericht is op het borgen van de kwaliteit vooraf i.p.v. maatregelen achteraf.

Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam (BMK) steunt BOinK en gemeente Amsterdam bij zaak rondom kinderopvang 24/7 Kids

Eergisteren, dinsdag 24 mei, besteedde Brandpunt/Reporter aandacht aan de misstanden bij kinderopvangorganisatie 24/7Kids in Amsterdam. Het geschetste beeld van een kinderopvangorganisatie die het met de (emotionele) veiligheid van kinderen niet zo nauw neemt en de GGD bewust om de tuin leidt, heeft ons geschokt.

Als Branche Kinderopvang afdeling Amsterdam (BKA) hebben we ervaren dat de gemeente de afgelopen jaren veel energie heeft gestoken in het verder aanscherpen van het toezicht en de handhaving. We hebben veelvuldig met de gemeente en de GGD om tafel gezeten om te bespreken hoe we het toezicht en de handhaving zo goed mogelijk kunnen organiseren, voor zowel ouders als kinderopvangorganisaties. Het is daarom extra zorgelijk om te zien dat ondanks deze inspanningen, dergelijke misstanden toch kunnen plaatsvinden.

Zoals Jelmer Kruyt van de Brancheorganisatie Kinderopvang en Gjalt Jellesma van BOinK in hun reactie ook benadrukken: “Als ouder moet je ervan uit kunnen gaan dat je kind in een veilige omgeving wordt opgevangen.” En daar zijn wij het uitdrukkelijk mee eens.
Minister Asscher heeft toegezegd om samen met gemeentes en GGD te kijken hoe informatie beter kan worden gedeeld en gemeentes sneller bewijs kunnen verzamelen. Zodat eerder kan worden ingegrepen bij alarmerende situaties.

Graag denken wij binnen de Amsterdamse regio mee met de wethouder en GGD over hoe we dit op korte termijn gezamenlijk kunnen realiseren. Elk kind moet immers kunnen rekenen op een veilige omgeving, waarin ruimte is om zich te ontwikkelen. Want juist ervaringen in de jonge kinderjaren zijn van grote betekenis voor de rest van het leven. We steunen als BKA het initiatief dat de gedupeerde partijen zich bij de rechter melden. Alleen een strafrechtelijke veroordeling lijkt te kunnen voorkomen dat een malafide ondernemer elders  opnieuw een kinderopvangorganisatie kan starten.